Wednesday - Jun 19, 2019

Tìm hiểu các chính sách bảo mật của nhà cái 12BET


Chính sách bảo mật này bao gồm việc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của 12BET mà chúng tôi thu thập được khi bạn truy cập vào trang web này hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng. Bằng “thông tin nhận dạng cá nhân”, chúng tôi hàm ý đó là tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhận dạng, tài liệu nhận dạng và thông tin ngân hàng của bạn.

Chính sách này cũng áp dụng đối với việc xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của 12BET.com mà đối tác kinh doanh của chúng tôi chia sẻ cho chúng tôi. Chính sách này không áp dụng đối với các hoạt động của những công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc đối với những người mà chúng tôi không thuê làm hoặc quản lý.

Chấp nhận Chính sách Bảo mật tại nhà cái 12BET

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận Điều khoản Sử dụng trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn gửi một mẫu đơn trên trang web của chúng tôi, email hoặc viết thư cho chúng tôi để yêu cầu thông tin hoặc dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc nhận được từ đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập, liên hệ với chúng tôi hoặc gửi một mẫu đơn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn hoặc để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cho bất kỳ ai biết về thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ gửi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các công ty hoặc những người khác trừ khi:

  • chúng tôi có sự cho phép chia sẻ thông tin của bạn; hoặc
  • chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn yêu cầu; hoặc
  • chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty hoạt động nhân danh công ty của chúng tôi để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu (hoặc trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn thời điểm thu thập thông tin như vậy, những công ty này sẽ không có quyền sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ ngoại trừ trường hợp cần thiết hợp lý để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn); hoặc
  • chúng tôi phải trả lời trát hầu toà, án lệnh hoặc quy trình pháp lý; hoặc
  • chúng tôi phát hiện ra hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ, hoặc bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào đối với dịch vụ riêng của chúng tôi.

Để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ bạn yêu cầu, chúng tôi có thể chuyển hoặc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên máy tính hoặc tại các văn phòng được đặt trên khắp các quốc gia hoặc các khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn, và thông tin nhận dạng đó có thể được nội bộ công ty chúng tôi quản lý và xử lý khi thích hợp và bạn được coi là đã cho phép như vậy.

Rate this post